Definitief over naar ZI-nummers

Vanaf 2016 zijn onze collegiale bereidingen geregistreerd in de Z-index. Na deze registratie heeft er een overgangsperiode plaatsgevonden van ZAMB-nummers naar ZI-nummers. Het ETZ is in 2016/2017 overgegaan. Na een uitfaseringsperiode zijn alle documenten aangepast en wordt het ZAMB-nummer per 23-10-2018 niet meer gebruikt. Overal waar het ZAMB-nummer was vermeld zal nu het ZI-nummer worden weergegeven.

We verzoeken onze afnemers om in het eigen systeem hun inkoopnummers aan te passen naar het ZI-nummer.

De Z-index is een intermediair in zorginformatie. Het verzamelt, controleert, verrijkt, koppelt, beheert en verspreidt Z-Index gegevens van alle zorgproducten en plaatst deze in de G-Standaard. Z-Index biedt ondersteuning aan artsen, apothekers, het bedrijfsleven, de overheid en zorgverzekeraars bij het voorschrijven, afleveren, bestellen, declareren en de vergoeding van zorgproducten.

De G-standaard is de database van de Z-index. Hoe komst de G-standaard tot stand? Leveranciers melden per product een set met basisgegevens aan bij Z-Index. Z-Index verwerkt deze gegevens en verrijkt die vervolgens met de relevante wet- en regelgeving en informatie over bijvoorbeeld de vergoedingsstatus. Het Geneesmiddel Informatie Centrum (GIC) van de KNMP voegt vervolgens informatie toe die nodig is om het geneesmiddel voor te kunnen schrijven, te bewaken en af te leveren.